Централна общинска библиотека “Петя Йорданова” гр.Исперих е една от най-старите институции в общината. Основана е през 1891 година като първоначална дейност на читалището, изразяваща се главно с четене на вестници и държане на сказки. Дейността спира за известно време, за да бъде подновена през 1898 година с библиотекар Петър Добрев Карагеврека, който е и първият председател на читалището. През годините в нея работят и я изграждат като културно средище редица будни българи – учители, редактори, краеведи и други.

 

През 1946 година библиотеката започва по - интензивна дейност. Закупена е повече литература. Книжното й богатство от 4000 библиотечни единици през 1949 година, достига до 25 800 през 1969 година.

 

От 1979 година читалищната библиотека се трансформира в Градска с близо 47 000 библиотечни единици книги и значителна по обем справочна и културно-масова дейност. Тя е разположена на 377 кв. м. площ, включваща отделите: “Заемна за възрастни”, „Читалня за възрастни“, “Краезнание”, “Детски отдел”/със Заемна, Читалня/, “Комплектуване и обработка”, Основно и локално хранилище.

 

До 1995 година библиотеката функционира като Градска читалищна библиотека, а от 1995 година тя е със  статут на  Централна общинска библиотека  и започва самостоятелния си път като подведомствен институт на Община Исперих,  на която се възлагат методически и експертно-консултантски функции спрямо всички библиотеки в община Исперих. Библиотечното обслужване се разширява и диференцира.

 

Услугите, предлагани от библиотеката, съчетават традиционните и съвременни технологии, които я определят като съвременен библиотечно-информационен образователен център.  Чрез свободния достъп до Internet от 2002 година и новите информационни технологии успешно приспособява услугите си към нуждите на съвременното общество и вече е пространство на свободния диалог, част от информационното общество без граници. Работи активно за постигане на европейските стандарти, създава успешни партньорства в страната и чужбина, ражда нови инициативи.

 

В библиотеката работят трима библиотекари с професионална квалификация.

 

През 2006 година с Решение № 249 на Общински съвет – Исперих, Централна общинска библиотека приема името Петя Йорданова – доказала се поетеса, наша съгражданка.

 

На 07.08.2007 година с Удостоверение  №  38 / 07.08.2007 година на Министерство на културата библиотеката е регистрирана като Централна общинска библиотека „Петя Йорданова”.

 

Безспорно е мястото и ролята на библиотеката в културната история на града и приносът за духовното израстване на няколко поколения.

 

Следват години на ориентация на библиотеката към участие в национални и международни проекти и програми с цел да съдействат за развитието й като информационен институт.

 

Днес библиотеката притежава над 66 000 библиотечни единици – книги, периодика, графични, картографски и нотни издания, грамофонни плочи, аудио касети, диафилми, игри, компактдискове, архиви, ръкописни материали, старопечатни книги. Тя е модерен, достъпен културно-информационен институт притежаващ 15 модерни компютърни конфигурации, локална компютърна мрежа и 2/две/собствени База данни, налични в локален и онлайн вариант. Има изграден Интернет-център и собствен сайт: www.libisperih.eu възможност за онлайн търсене в каталога чрез сайта на библиотеката.

 

В помощ на обслужването е богат справочен апарат от каталози и картотеки. В момента  е в процес на  автоматизиране на библиотечните процеси.

 

Със своя универсален по характер фонд, библиотеката обслужва широк кръг читатели – ученици, студенти, специалисти и други. Тя е архив на местния печат, център на справочно-библиографска и информационна дейност и методичен и координационен център за библиотеките в общината – 22 читалищни и 3 училищни.

 

През 2016 г. Централна общинска библиотека  „Петя Йорданова” чества своя 125-годишен юбилей със самочувствието на един от най-старите институти в нашия град и любимо място за нашите потребители.