П Р А В И Л А

 

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА”  ГР. ИСПЕРИХ

 

 

 

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата по обслужването на потребителите с Централна общинска библиотека „Петя Йорданова”  гр. Исперих (наричана по-долу „Библиотека”). Библиотеката е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд и специализирани информационни услуги на гражданите.

 

Чл. 2. В изпълнение на своите функции Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до информация, независимо от раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Единствено условие е да се регистрира като неин читател.

 

Чл. 3./1/. Библиотеката предлага на потребителите основни и специализирани библиотечни услуги, съгласно Закона за обществените библиотеки ( ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.,в сила от 06.07.2009г., изм., бр.74 от 15.09.2009г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 38 от 21.05.2010 г)

 

/2/.  Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно (безплатни) и те са:

 

       1. ползване на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;  

 

       2. предоставяне на вербална (устна) библиографска и фактографска информация;

 

       3. достъп до собствените (на библиотеката) традиционни и електронни бази данни (каталози и картотеки);

 

      4. интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

 

/3/ Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно (платени) по цени, определени с решение на Общински съвет Исперих. Те са:

 

      1. предоставяне на писмена библиографска информация;

 

      2. предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;

 

      3. доставка на библиографски документи от страната;

 

      4. достъп до външни мрежови ресурси и бази данни, в т.ч. по Интернет;

 

      5. копиране на библиотечни документи ;

 

Специализираните услугите се извършват съгласно утвърдения за съответната година Ценоразпис, приет от Общински съвет-Исперих с Н А Р Е Д Б А № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих Приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г. на Общински съвет – Исперих. Изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих.

 

Чл. 4. /1/. Отношенията между Библиотеката и читателя възникват с акта на издаването на читателска карта и се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените библиотеки.

 

/2/. Когато Библиотеката предостави на читателя библиотечни, библиографски и информационни услуги или библиотечни документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор - заем за послужване по чл. 243-245, 247-249 от Закона за задълженията и договорите.

 

Чл.5. /1/. Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва срещу представяне на документ за самоличност. Предоставянето на личните данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни.

 

/2/. Всеки регистриран потребител на Библиотеката получава срещу заплащане едногодишна читателска карта, с която ползва всички видове предлагани библиотечни услуги. Читателската карта е лична и не се преотстъпва.

 

/3/. Библиотечни услуги се ползват САМО срещу представяне на читателска карта и заплатена цена, ако това е необходимо.

 

/4/.  Може да бъде отказана регистрация или да бъде прекратена вече направена такава на потребители, които имат задължения към Библиотеката (невърнати в срок заети документи, загубени или повредени) до пълното издължаване или възстановяване на щетата.

 

/5/.  Може да бъде отказана регистрация или да бъде прекратена вече направена такава на потребители, които са нарушили Правилника за дейността на библиотеката, Правилата за вътрешния трудов ред, настоящите Правила за потребителите, в т.ч. смущават с поведението си потребителите и персонала на библиотеката. Не се допускат и обслужват посетители след употреба на алкохол или на наркотични вещества, със занижена лична хигиена, замърсено или неприлично облекло.

 

Чл. 6. Изисквания за регистрация на потребителите :

 

/1/.  При записването си гражданите представят лична карта.

 

/2/.  Деца и юноши до 16-годишна възраст се записват с личната карта на родителите си.

 

/3/.  Граждани без адресна регистрация в гр.Исперих  се записват срещу парична гаранция(депозит), за особено ценни издания се прилага мярката „временен депозит” при заемане за дома.

 

 /4/.  При невъзможност на читателя лично да ползва Библиотеката, може писмено да упълномощи друго лице, което да заема литература вместо него.

 

Чл. 7. Читателите могат да заемат за дома едновременно ограничен брой библиотечни документи, който се определя от Библиотеката.

 

/1/. Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи: старопечатни издания, редки публикации, справочни издания, периодични издания с научна стойност, материали, получени от МЗ и ММЗ. Същите могат да се ползват в читалните на Библиотеката.

 

/2/. Читателите могат да бъдат ограничавани в използването и на други документи, освен посочените, съобразно техните наличности.

 

Чл. 8. /1/. Срокът за заемане на библиотечни документи за дома е 30 (тридесет) календарни дни. Същият се отбелязва задължително в датника на всеки зает библиотечен материал и в читателския картон.

 

 /2/. Читателите могат да заемат за домашно ползване едновременно до 5 (пет) бр. библиотечни документи от един отдел, но не повече от 10 (десет) броя библиотечни документи общо.

 

/3/. Срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя, ако заетите в момента библиотечни документи не се търсят от други читатели.

 

/4/. /При продължаване на срока за връщане на библиотечен документ, потребителят задължително носи в библиотеката всички заети от него материали, за удължаване срока за ползване и отбелязване в датника, но не повече от 2 (два) пъти след първоначалното заемане.

 

/5/. За учебни и научни цели срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя до 3 (три) пъти.

 

Чл.8. На основание действащото в страната законодателство, потребителят поема задължения, чието неизпълнение води до имуществена отговорност и/или до отнемане правото му да ползва библиотечите услуги за определено време, по преценка на ръководството на Библиотеката, както и наказателна отговорност в предвидените от българското гражданско законодателство случаи.

 

Чл. 8. Потребителите са задължени:

 

 /1/. Да ползват внимателно библиотечните документи, да ги пазят чисти и да не ги повреждат, като подчертават текста и правят бележки по него, късат страници и илюстрации.

 

/2/. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и за нанесени повреди да съобщават на библиотекаря, който да отбележи повредите на самия документ.

 

/3/. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп.

 

/4/. Потребителят е задължен да спазва добрия тон на общуване и етично поведение с персонала на Библиотеката, да не влиза в безпричинни пререкания с обслужващите  го библиотечни специалисти, Всички спорни и неизяснени въпроси да се отнасят до Директора на Библиотеката или до заместващия го в негово отсъствие .

 

/5/. Да връща заетите документи в срока, определен от настоящите правила и отбелязан в читателската карта и датника на книгата; да следи за направени от обслужващия библиотекар отметки с подпис при връщане от него на документ

 

/6/.Съгласно разпоредбите на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите не могат да заемат за дома библиотечни документи от следните фондове:   

 

читални зали;

 

депозитни екземпляри;

 

 редки и цени сбирки;

 

периодични издания;

 

документи, получени по междубиблиотечно заемане.

 

/7/. Да не преотстъпват на други лица заетите документи през време на ползването им;

 

/8/. Да поправя вредите, причинени по време на ползването на библиотечни документи, в т.ч. да заплати стойността на загубени библиотечни документи или да ги възстанови, след съгласуване с библиотечния специалист

 

/9/. За зает библиотечен документ, което го прави негоден за ползване - при загубване, физическо повреждане или поради друга, независеща от ползвателя причина, същият трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностоен по съдържание и цена документ, или да заплати петкратен размер по пазарна цена на библиотечния документ.

 

/10/ Да пази ред и тишина в обслужващите помещения на Библиотеката.

 

Чл.9 /1/. Когато потребителят получи телефонно или писмено предизвестие за връщане на просрочен библиотечен документ, той е длъжен в срок от пет работни дни от датата на полученото предизвестие да го върне. В противен случай се прилагат наказателни санкции.              /2/. В случай на независещи от Библиотеката причини за неполучаване на съобщението за закъснение -промяна на адрес, телефон и др., спрямо потребителя се прилагат същите санкции.

 

Чл.10. Когато потребителят не върне заетите библиотечни документи или не заплати предвидените парични санкции в настоящите Правила за обслужване на потребителите, Библиотеката прилага санкциите от действащото в страната гражданско законодателство. Чл.11. За кражба и увреждане на библиотечни документи се търси наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

 

Чл. 12 . Потребителят има право да ползва следните видове библиотечни услуги :

 

 /1/. Да заема библиотечни документи за дома или да ползва на място в библиотеката в съответните обслужващи звена: отдел „Книгозаемане”, Детски отдел, читални: „Хуманитарни науки”, „Периодика”; „Чужди езици, природни и точни науки”, в отдел “Краезнание;

 

 /2/. Да получава библиографска и фактографска информация, в т.ч. устна и писмена библиографска справка; ретроспективни библиографски издирвания и библиотечно-библиографски знания;

 

 /3/. Да заявява в читалня „Хуманитарни науки” доставяне на библиографски документи от страната;

 

 /4/. Право на достъп до собствените традиционни и електронни бази данни (каталози и картотеки) и до външни мрежови ресурси и бази данни;

 

 /5/. Интернет достъп на потребителско компютъризирано място;

 

 /6/. Копиране на библиотечни документи с различна техника, в т.ч.: копирна машина, принтер, скенер;

 

 /7/. Да участват в провеждането на публични прояви от Библиотеката, в т.ч.: творчески срещи и литературни четения, изложби на книги и на художествени произведения, Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица, детски утра и викторини, научни  конференции, конкурси, музикално-сценични спектакли, чествания на юбилейни годишнини, и т.н.

 

Чл.16. /1/. Настоящите Правила за обслужване на потребителите са разработени въз основа на Закона за обществените библиотеки (2009г.)

 

/2/ Настоящите Правила могат да бъдат отменяни, допълвани и променяни при промяна на законодателството или по неотложна необходимост. 

 

/3/. Настоящите Правила за обслужване на потребителите отменят досега действащите Правила и влизат в сила от 01 януари 2011 година.