Цените на услугите в Централна общинска библиотека „Петя Йорданова”  гр. Исперих са формирани на основание Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г. на Общински съвет – Исперих. Изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих.

 

Наименование на услугата

Ед. мярка

Цена в лева

1.

Издаване на читателска карта

1.1.

Работещи и  студенти

година

5,00

1.2.

Пенсионери, безработни и ученици над 14 год.

година

3,00

1.3.

Деца до 14 год.

година

2,00

1.4.

Безплатна читателска карта се издава на:

ü  Деца от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа;

ü  Инвалиди с намалена работоспособност   над 75 %; 

ü  Доброволци на библиотеката;

ü  Близнаци (читателската карта за единия е безплатна);

ü  Служители в Община Исперих

 

 

 

записването става с придружител

 

 

срещу актуални документи от ТЕЛК

 

1.5.

Еднократно ползване на читалните на библиотеката

 

1,00

2.

Библиографски и информационни услуги

2.1.

Писмена тематична библиографска справка/ПТБС/

до 20 заглавия

3,00

2.2.

Писмена тематична библиографска справка/ПТБС/

от 20 до 30 заглавия

5,00

2.3.

Писмена тематична библиографска справка/ПТБС/

над 30 заглавия

10,00

2.4.

Повторно ползване на вече направена писмена тематична библиографска справка/ПТБС/

 

50 %

от първоначалната

цена

2.5.

Изготвяне на писмена фактографска справка по определена тема

 

10,00

 

 

2.6.

Текущо информиране по заявка  включваща информационни списъци с определен брой първични периодични източници 

Информиране на

1 потребител

15,00

3.

Ползване  на Internet и компютър от потребители без читателски абонамент

3.1.

Internet /според реалното време на ползване/ от потребители без читателски абонамент

1 час

1,00

3.2.

Internet с помощта на библиотекар

 1 час

2,00

3.3.

Ползване на компютър

1 час

1,00

4.

Междубиблиотечно заемане

4.1.

Доставка на библиотечни документи от друга библиотека 

1 заявка

2,00 +

тарифата на съответната библиотека + пощенски разходи

5.

Копиране  на документи от фонда на библиотеката    Формат А4  

 черно-бял

5.1.

 Текст  

за 1 страница

0,05

5.2.

Изображения и графики

за 1 страница

 0,15

6.

Ламиниране

6.1.

Формат А 4

 

0,80

7.

Компютърни услуги

7.1.

Принтиране -  Формат А4   черно-бял

7.1.1.

Текст 

за 1 страница

0,10

7.1.2.

Изображения и графики

за 1 страница

0.30

7.2.

Принтиране -  Формат А4   цветно

7.2.1.

Текст 

за 1 страница

1,00

7.2.2.

Изображения и графики

за 1 страница

1,50

8.

                                                        Сканиране

8.1.

Формат .jpg без обработка

1 страница/1 кадър

0,30

8.2.

Над 5 страници – с предварителна заявка

1 страница/1 кадър

0,20

9.

Прехвърляне на информация от/на външна памет

9.1.

CD, флаш, дискета, фотоапарат

 

0,50

10.

Цифровизиране – с цифров фотоапарат

услугата се извършва с предварителна заявка и договаряне на срок за изпълнение

10.1.

Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, или издания, чието копиране би повредило документа

1 страница/1 кадър

0,30

10.2.

Подвързани периодични издания или издания, чието копиране би повредило документа

1 страница/1 кадър

0,50

10.3.

Цифровизирано  копие със собствена апаратура

1 страница/1 кадър

0,20

 

Забележка: Услугите в библиотеката са в съответствие с  изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Услугата по т. 3 се регламентира в „Правила за ползване на Интернет”.