Дигиталният център е създаден през 2014 г. по проект „Свидетелство от миналото – мост към настоящето” (Дигитализиране на писмената памет за територията на МИГ Исперих), който се реализира от СНЦ "Хелис", Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” гр. Исперих и Исторически музей гр. Исперих по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група МИГ/ Исперих по Мярка 7.1. „Напред към наследството - територията на Исперих ни обединява”.