ПРОЕКТ „ЖАРАВА ОТ ЕТНОСИ”

 

 

 

От октомври 2005 година – до август 2006 година Централна общинска библиотека, съвместно със СНЦ “Хелис” гр. Исперих реализира проект “Жарава от етноси” с финансовата подкрепа на Фондация “Партньори – България” по Програма “Междуетническо взаимодействие”, чрез Американската агенция за международно развитие. Размерът на управляваните средства е 6 600 лева. С този проект, включващ създаването на два библиотечни клуба -  „Млад творец “ и  „Бит и култура “ се цели да се създаде баланс между четенето като интелектуална дейност и използването на съвременни информационни технологии – начин за творчество, комуникация и социализация чрез осъществени контакти и културен обмен с други библиотечни клубове в страната чрез Интернет.

 

 

 

ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ" е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация.

 

„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години (2009-2013) да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Благодарение на програмата обществените библиотеки разширяват своя обхват и дейности, превръщат се в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата насърчава набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

 

Библиотеките-партньори ще получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника за ползване от посетители и обучение за своите служители, обслужващи посетителите.

 

Библиотеката получи 13 компютърни конфигурации, лаптоп, мултифункционално устройство и друга техника, като обособи „Информационен център”, с което библиотеката става базова за обучения на библиотекари от общината по всички компоненти на библиотечната работа.

 

През 2013г.  Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” е  регистрирана като обучителен център по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Проведени са обучения на библиотекари по следните направления:

 

·         Направление 1: ИКТ ;

 

·         Направление 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека ;

 

·         Направление 3:Услуги в модерната библиотека;

 

·         Направление 4: Общуване и работа с потребители и общности;

 

·         Направление5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти;

 

·         Направление: Надграждащо обучение по е-услуги в библиотеката;

 

·         Направление: Надграждащо ИКТ.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ПРОГРАМА „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" /2009-2012/

 

 

 

От месец октомври 2011 г. в ЦОБ „Петя Йорданова”  - регистрирана като втори обучителен център в Агенцията по заетостта за област Разград, стартира обучение на читалищни библиотекари със средно образование за придобиване на образователно-квалификационна степен „Библиотекар” – ІІІ квалификационна степен. Инициатива на ББИА, със съдействието на Асоциация „Съвременни читалища” по програма „Учене през целия живот”. В обучителната програма са включени 9 читалищни библиотекари със средно образование от общината. През месец февруари  2013 година стартира ново обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Библиотекар”. Обучени са 6 читалищни специалисти.

 

След завършване на курса, обучаемите получиха диплом за квалификация по професия „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание”.

 

 

 

ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ - СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” /2002, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014/ на Министерство на културата за финансова подкрепа на библиотеките, за обновяване на фондовете им с нови заглавия и други съвременни информационни източници.

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ „СВИДЕТЕЛСТВО ОТ МИНАЛОТО – МОСТ КЪМ НАСТОЯЩЕТО”

 

 

 

            В началото на месец май 2014г. стартира проект „Свидетелство от миналото – мост към настоящето” (Дигитализиране на писмената памет за територията на МИГ Исперих), който  се ре­ализира от СНЦ "Хелис", Централна общинска библиотека Петя Йорданова гр. Исперих и Исторически музей гр. Исперих по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група МИГ/ Исперих по Мярка 7.1. „Напред към наследството - територията на Исперих ни обединява”.

 

Проектът има за цел да допринесе за повишаване на обществения интерес към опазването, популяризирането и развитието на местното културно-историческо и научно наследство на територията на Археологически резерват „Сборяново” и община Исперих чрез средствата на модерните технологии и Интернет.