ДИРЕКТОР НА БИБЛИОТЕКАТА

 Директорът осъществява цялостното ръководство и представителство на библиотеката, отговаря за всички аспекти на дейността на библиотеката и нейните служители, за спазването на вътрешния ред и реда за ползване на услугите й.

 

 

ОТДЕЛИ

 

 Отдел Заемна за възрастни

Отделът обслужва всички категории читатели над 14 години с литература от различни отрасли на знанието. Читателите имат право да заемат до пет книги за домашно ползване, които трябва да бъдат върнати в едномесечен срок след датата на заемане. Извършва се регистрация на читателите и се издават читателски карти за ползване на библиотечни услуги в рамките на една календарна година.

Фондът в заемна зала за възрастни е на свободен достъп, подреден е систематично-азбучно по комплексни групи: художествена литература, обществено-политическа литература, точни науки, медицина, селско стопанство, техника, литературознание. За домашно ползване се предлага и богата колекция от художествена и отраслова литература на английски език. Извършва се библиографско и информационно обслужване на читателите. В тяхна помощ  се поддържа справочен и подръчен фонд. Отделът разполага с отделно книгохранилище.

В дейността на отдела се включва и организиране и провеждане на публични културни прояви. 

 

 

Отдел Детско-юношески  отдел

 

Отделът извършва регистрация и обслужване на читатели до 14 годишна възраст. Читателите имат право да заемат до пет книги за домашно ползване, които трябва да бъдат върнати в едномесечен срок след датата на заемане.

Отделът разполага със зала за свободен достъп и читалня, книгохранилище. Фондът включва художествена, научно-популярна и справочна литература, периодични и библиографски издания, други материали. Извършва се справочно-библиографско и информационно обслужване на читателите. Поддържа се справочен и подръчен фонд. 

В дейността на отдела се включва провеждане на библиотечни уроци и беседи за запознаване с библиотеката и изграждане на читателски навици у децата, както и  организиране и провеждане на културни прояви за деца. 

 

Отдел Справочно-библиографско и информационно обслужване. Периодика /Читалня/. Информационен център

Отделът обслужва всички категории читатели над 14 години със справочно-библиографски материали и периодика от всички отрасли на знанието. Библиотечните документи се ползват само на място в библиотеката. Отделът разполага с читалня и книгохранилище. Справочният фонд включва енциклопедии от общ и специализиран характер, речници, справочници, пътеводители, каталози, картографски издания и др. Извършват се справки по заявени от читатели теми, изпълняват се поръчки по междубиблиотечно заемане.

В отдела ежегодно се получават около 30 заглавия периодични издания. От тях трайно се съхраняват „Държавен вестник” и всички местни и регионални издания. 

Отделът подпомага културните и образователни прояви на библиотеката.

Информационният център е създаден по Програма „Глобални библиотеки – България” (2009-2013), която се подкрепя финансово от американската фондация  „Бил и Мелинда Гейтс“ и правителството на Република България през 2010 година. В него се извършват Обучения по различни направления, свързани с компютърни умения и работа в обществената библиотека с участието на колеги от библиотеката и читалищните библиотеки от Община Исперих. Паралелно с тези обучения, служителите от ЦОБ „Петя Йорданова“ гр. Исперих провеждат обучения по начална компютърна грамотност за хора от третата възраст.

 

 

Отдел Краезнание. Редки и ценни издания

 

Отдел "Краезнание" комплектува, съхранява и предоставя на потребителите документи за историята и развитието на исперихска община. Библиотеката поддържа пълен архив на местния  и регионален печат. В отдел "Краезнание" се поддържа традиционна картотека на краеведските издания, картотека на аналитично разкрити статии от периодичния печат. Библиотечните материалите в обособения специализиран отдел „Краезнание” разкриват историята и настоящето на родния край, местните традиционни обичаи на различните етнически и етнографски групи в региона.

 

Отдел Комплектуване и обработка

 

Отделът извършва всички процеси по набавяне, регистрация и обработка на новите библиотечни документи, планира развитието на фондовете по отрасли, вид, количество и език. Прави подбор на библиотечните материали, събира и обработва информация  и  изготвя списъци на книги и проекти за обогатяване на колекциите, съобразени с търсенето на потребителите.

В дейността на отдела се включва и периодично прочистване на фонда от многоекземплярни и физически изхабени библиотечни документи, прави се вторичен подбор на неактивните части от фонда. Извършват се  техническите библиотечни дейности по отчисляването: изготвяне на актове, отразяване на корекциите в библиотечните документи и каталозите.

,Отделът изгражда, поддържа и редактира електронен каталог от 2002 г. и традиционни каталози  - систематичен и азбучен на книжни и некнижни носители на информация.

 

 

МЕТОДИЧЕН ОТДЕЛ

Оказва методическа помощ на всички библиотеки от община Исперих, независимо от тяхната подчиненост.